انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

(آری بە نوروز آشتی و بدون مواد محترقە)

بە نام خداوند مهربان

عید باستانی نوروز گرامی?

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                        از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی…

(آری بە نوروز آشتی و بدون مواد محترقە)

بە طور کلی در میان ایرانیان و بە طور خاص در کوردستان، نوروز یکی از قدیمی ترین جشنهایی است کە بە یادگار ماندە است. و تا کنون بە درستی علت پیدایش آن شناختە نشدە است.

در نوشتەهای بابلیان اشارە شدە است کە نوروز در زمان هخامنشیان برگزار شدە است و نیز در دورە ساسانیان جشن نوروز بسیار باشکوە برگزار شدە است. نوروز آغاز سال نو است. در علت پیدایش آن آرایی وجود دارد کە گاهی همراە افسانە و گاهی آغشتە بە تفکرات مذهبی و دینی قدیم و گاە نزدیک بە واقعیت بودە است، از جملە:

۱- نوروز جشن مردگان یا فروردین است. با این باور کە در پنج شب ابتدای سال ارواح مردگان برای دیدار با بازماندگان خود بە زمین می آیند و در خانە قبلی خود بە تماشا می پردازند، اگر خانە پاکیزە باشد روح آنها بە آرامش می رسد، و خانە تکانی قبل نوروز بر اساس این باور صورت میگیرد.

۲- بر اساس باور قدیم ایرانیان، گفتە شدە کە اهریمن شر و فساد بر زمین بلای خشکی و قحط سالی فرستادە و جمشید یکی از پادشاهان کهن بە جنگ او رفتە و اهریمن را شکست دادە، آنگاە آبادی بە زمین برگشتە و مردم این روز را جشن گرفتە و با خوردن شیرینی و شاد باش گفتن بە همدیگر، یادگار آن دوران است.

۳- گفتە شدە کە آریاییهای ساکن زاگرس بە طوە کلی دامدار و گلە دار بودەاند و سرآغاز فصل گرما کە همان نوروز است را جشن گرفتەاند، چون توانستەاند گلەهای خود را در دامان طبیعت رها کنند تا در میان چمنزارهای طبیعی بە چرا بپردازند و بە بهانە این شادی آتش روشن کنند و ایام نوروز را جشن بگیرند.  برپایی نوروز بە هر دلیل کە باشد اکنون بصورت یک جشن بزرگ برای ما بە یادگار ماندە است.

اما متاسفانە چند سالی است کە شروع سال نو گاهی همراە با حوادثی دلخراش میشود کە بە علت استفادە از مواد محترقە صورت میگیرد.!

بیایید همە با هم بە مواد محترقە نە بگوییم و با حفظ محیط زیست و ارج نهادن بە طبیعت و تکریم انسان، نوروز را با شادی و رقص و پایکوبی و پوشیدن لباسهای زیبا و پخش کردن نقل و شیرینی و ایجاد روح همدلی و تبریک گفتن بە یکدیگر جشن بگیریم.

با سپاس و درود فراوان:  انجمن محیط زیستی (بانه)پاژین

 

 

نوشته شده توسط چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ 1,305 بازدید
دسته : اخبار ، بیانیه، نامه، گزارش سالانه ، جنگل مرتع تخریب آتش احیا ، فلسفی و اجتماعی
http://www.pajin.org/?p=6494

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها