انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

اعلامیه جهانی‌ حقوق حیوانات

در اندیشه دکارت ثنویت یا دوگانگی چشم­گیری بین ذهن انسان و طبیعت بوجود می آید و منِ انسانی چیزی جدای از طبیعت می شود. برآیند فلسفه ذهن و عین دکارت یا دوالیزم دکارتی ابتنای رابطه انسان و طبیعت و حیوانات بر مفهوم «سلطه» است. فلسفه دکارت توانست دو گانه انگاری محیطی را به شدت تقویت نماید. این فلسفه در سالیان بعد باعث گردید که طبیعت برای انسان تنها ارزش «سودانگارانه»، در خدمت انسان و «فایده مدارانه» داشته باشد. بر اساس فلسفه دکارت حیوانات، مخلوقات روبات مانندی هستند که هیچ آگاهی، ارزش و احساسی ندارند. این نگرش در تخریب و نابودی محیط زیست عامل تأثیر گذاری بوده است.دکارت در کتاب خود تحت عنوان «رساله ای درباره متدها» به جدایی فضای فکری انسان و حیوان رسید. این امر باعث شد که حیوانات به مثابه یک «ماشین تجدید پذیر» در خدمت منافع انسانی قرار گیرند. فرض براین است که اگر حیوان صرفاً ماشینی در خدمت انسان است، نیاز به هیچ حقوقی برای حمایت و حفاظت از آنها یا نحوه برخورد با آنها نیز ندارند. اساساً در سنت کلاسیک غربی حیوانات تنها به عنوان یک «ماشین» در خدمت انسان تلقی می شوند و کلیه احکام مربوط به رابطه میان انسان و حیوانات تابع رابطه محض مالک و شی بود. در حقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ حیوانات را در دسته اشیاء قرار می داد.در این کشور حیوانات وحشی جزء اموالی هستند که متعلق به اشخاص خاصی نیستند. بنابراین شکارچیان به راحتی می توانند آنها را تحت مالکیت خود در آورند.

تعهد فلسفی و اخلاقی انسان ها نسبت به حیوانات توسط پیتر سینگر و هنری ساله در قرن بیستم پیگیری شد. آنها تأکید داشتند که« مسئله این نیست که آنها می توانند استدلال کنند یا صحبت نمایند. بلکه مسئله این است که آیا آنها می توانند رنج بکشند.» نهضت حقوق حیوانات که توسط پیتر سینگر به اوج خود رسید به شدت به دنبال دگرگونی فلسفه ها و ارزش های سنتی غرب بوده و معتقد بر ناسازگاری الگوهای موجود تفکر با حمایت حقوقی از حیوانات رفتند. از منظر طرفداران این جنبش اساساً باید برابری میان حیوانات که انسان نیز جزئی از آن است حکومت داشته باشد و هرگونه استثناء از این اصل به نفع« حیوان ناطق» باید توجیه گردد. حیوانات از آنجا که دارای تفکر انتزاعی، احساسات، درکِ رنج و ارزش زیستی هستند؛ باید بتوانند به همین اندازه حقوقی را بدست آورند. آنها باید بتوانند از این حقوق دفاع نمایند. از منظر طرفداران این جنبش حیوانات در حقیقت در حال حاضر « طرف بالقوه حق» محسوب می شوند. متن حاضر که به همت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تدوین و اعلام گردید در زمره چنین تلاشهایی است.

بیانیه جهانی حقوق حیوانات

با توجه به منشاء یکسان زندگی تمامی موجودات که ریشه مشترک داشته و در مسیر سیر تکامل متنوع گشته اند و با توجه به اینکه تمام موجودات زنده دارای حق طبیعی هستند، هر حیوانی با سیستم عصبی، از حقوق ویژه ای برخوردار است.قطعا نقض قوانین و حتی بی خبری محض از این حقوق طبیعی، فجایع عظیمی نسبت به تخریب طبیعت انجام شده و همواره آدمیان به سمت ارتکاب انواع خشونتها نسبت به حیوانات سوق داده می شوند. باید توجه داشت که همزیستی گونه ها برای انسان نشانه ای است تا حق زندگی کردن دیگر گونه های حیوانات را به رسمیت بشناسد.
قطعا احترام گذاشتن انسان به حیوانات، جدا از احترام گذاشتن انسانها به یکدیگر نخواهد بود.
بدین وسیله اعلان می گردد که:

ماده ۱
تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند این حقوق مساوی، گونه های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

ماده ۲
به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.

ماده ۳
۱- حیوانات نباید در معرض برخوردهای بد واعمال بیرحمانه قرار گیرند. ۲- اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد. ۳- با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود.

ماده ۴
۱- حیوانات وحشی حق زندگی و تولید مـثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند.

۲- محرومیت طولانی مدت از آزادی برای حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از حیوانات وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است.

ماده ۵
۱- هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد.

۲- حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید بطور غیر منصفانه ای ترک و یا کشته شوند.

۳- هر گونه ازدیاد نسل واستفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد.

۴- در نمایشگاهها، نمایشها و فیلمهایی که حیوانات در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هرخشونتی باشد.

ماده ۶
۱- هرگونه آزمایش زجرآوری برروی حیوانات چه بصورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می گردد. ۲- روشهای جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند.

ماده ۷
هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هرگونه تصمیمی که منجربه این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می گردد.

ماده ۸
۱- هر گونه عمل مغایر با بقای گونه های حیوانات وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منتهی به این امر گردد کشتار دسته جمعی تلقی می گردد.

۲- کشتار حیوانات وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاهها یشان قتل عام محسوب میگردد.

ماده ۹
۱- شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می شود.

۲- محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمانهای دولتی است.

ماده ۱۰
مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک حیوانات از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند.

بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر اریس اعلان گردید.مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد.

Animal-Rights12مهر

نوشته شده توسط شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 1,627 بازدید
دسته : کمیته حمایت از جانوران
http://www.pajin.org/?p=4968

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها