انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

کارگاه آموزشی سه روزه طرح سیپا ۱۶ الی ۱۸ آبان ۱۳۹۵

‎برگزاری طرح آموزشی سیپا توسط انجمن پاژین بانە و با همکاری ادارە محیط زیست در روزهای ۱۶_۱۷_۱۸ آبان ماە ۱۳۹۵ در شهرستان بانە.
‎انجمن مردمی پاژین بانە با مشارکت و همکاری ادارە محیط زیست، کارگاە آموزشی سیپا(SEPA) را طی سە روز در بانە و در سالن مراسمات ادارە نظام مهندسی این شهر برگزار کرد.
مدرسان این کارگاە آموزشی عبارت بودند از:
۱.دکتر جعفر عبداللە پور
۲.مهندس مهدی گلپسندی
۳.دکتر سعداللە سنگینی
۴.دکتر ناصح قادری
۵.فتاح امین زادە (مشارکتهای مردمی)
‎شروع بە کار این کارگاە از روز یکشنبە ۱۶ آبان ماە ۹۵ بود.
‎این کارگاە آموزشی برای کارکنان ادارات دولتی و با موضوعات: مباحث آموزشی شناخت محیط زیست، تغییرات اقلیم و آب و هوا، آب و اهمیت آن، کشاورزی پایدار، جلب مشارکت مردمی، اثرات کشاورزی بر آب، مشارکت و اگاهی بخشی، آموزش در حفاظت از آب بر حوضە دریاچە ارومیە، بە منظور آگاهی هرچە بیشتر ادارات از این بحران مهم کە منطقە ما را فرا گرفتە است برگزار شد.

(گزارش روز اول گارگاە یکشنبە ۱۶/۸/۹۵)
روز اول کارگاە ابتدا: با ورود افراد شرکت کنندە بە سالن و نام نویسی آنها و تقدیم کارت ورود بە جلسە و پاکیج آموزشی آغاز شد.
سپس: ۱.خیر مقدم گفتن مجری برنامە بە شرکت کنندگان از طرف آقای “بختیار مولایی”.۲.تلاوت چند آیت از قرآن مجید توسط یکی از اعضای انجمن پاژین بنام آقای “مهدی نوروزی”.
۳.پیام خیر مقدم انجمن پاژین و شروع کارگاە و تشکر از اداراتی کە در این کارگاە شرکت کردەاند از طرف سخنگوی انجمن پاژین “فواد حسنی ساوان” بیان شد.
۴.سپس آقای دلسوز میرزایی رئیس ادارە محیط زیست بانە برای ایراد بیانات خودشان بە روی سن آمدند و سخنانی خطاب بە شرکت کنندگان این کارگاە آموزشی ایراد کردند. ایشان در این بارە گفتند کە طرح سیپا طرحی مشارکتی مابین انجمن مردمی پاژین و ادارە محیط زیست میباشد، و این طرح جهت بالا بردن سطح آگاهی ادارات مرتبط با محیط زیست و طبیعت در رابطە با حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب بی رویە و از بین رفتن آن بە مناسبت هفتە مبارزە و پیشگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است.
۵.ایراد بیانات یکی از مدرسان این کارگاە آقای “فتاح امین زادە” عضو انجمن پاژین در رابطە با مشارکتهای مردمی و مدنی و همکاری آنها با نهادهای دولتی بود، در این رابطە ایشان علت تشکیل انجمهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و مدنی را از سال ۱۹۵٠ بە بعد توضیح دادند و بیان کردند کە اهمیت تشکیل انجمنهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و مدنی این است پلی باشند مابین مردم و نهادهای دولتی برای هموار کردن راە برای ایجادبستهای مناسب و رابطەی حسنە با همدیگر در راستای تحقق اهداف دولت و تحقق خواستەهای مردم از طریق کارهای مدنی. همچنین در پایان اظهار دشتند کە شرکت در فعالیتهای محیط زیستی و حفاظت از آن از طرف نهادهای دولتی و مردم یک امر ضروری است کە باید بە آن اهتمام خاصی داد تا از تخریب و خسارات ناشی از آن در جامعە و جهان جلوگیری کرد.
۶.در ادامە برنامە ۵ دقیقە استراحت و رفع خستگی با چای و شیرینی از شرکت کنندگان پذیرایی شد.
۷.ایراد سخنان یکی دیگر از مدرسان این کارگاە، دکتر “جعفر عبداللەپور” کارشناس جنگل و محیط زیست و همچنین عضو انجمن پاژین. ایشان در ابتدا با اشارە بە دلایل آلودە کردن محیط زیست و دلایل تخریب آن مثل آمدن مردم از روستاها بە شهرها و ازدیاد زندگی شهر نشینی و همچنین صنعتی شدن بیشتر جوامع و سوءاستفادە تجاری از محیط زیست و جنگلها و همچنین تولید بیش از حد گازهای گلخانەای بعد از انقلاب صنعتی را دلیل اصلی تخریب و آلودگیهای محیط زیست دانستند. بخش دیگری از مباحث ایشان در مورد جنگلها و پراکندگی آنها در جهان و ایران و کوردستان بود. ایشان در این رابطە بیان کردند کە استاندارد جنگل داری در سازمان فائو (FAO)
بر این حساب است کە اگر ۲۵٪ از خاک ان کشور جنگل باشد آن کشور جزو کشورهای دارای استنادارد جنگل داری فائو میباشد. و بر همین اساس ایران در غرب و جنوب غربی و شمال و قسمتی از مرکز ایران دارای جنگل میباشد و دارای استاندارد جنگل داری فائو نمیباشد و در زمینە وجود جنگل جزو کشورهای فقیر میباشد کە در بین ۵۶ کشور دارای جنگل در مکان ۴۵ میباشد و در میان ۱۴۸ کشور دنیا در مقام ۱۳۵م قرار دارد. همچنین کوردستان در تقسیم بندی جنگل در منطقە زاگرس و در زاگرس شمالی قرار دارد کە هم در زمینە بارش برف و باران و هم جنگل و طبیعت جزو بهترین قسمتهای زاگرس است. ایشان در نهایت یکی از عوامل از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی را پناهندگان اکولوژیک دانستند و بیان کردند کە (پناهندگان_اکولوژیککسانی هستند کە نمیتوانند از منابع طبیعی و محیط زیست خود محافظت کنند و بە دلیل از بین رفتن این منابع مجبور بە کوچ از محل زندگی خود میشوند.
۸.در میانە کارگاە تیزر و کلیپ تصویری از کار و فعالیتهای انجمن پاژین برای شرکت کنندگان بە نمایش در آمد.
۹.مدرس دیگر این کارگاە آموزشی مهندس “مهدی گلپسندی” کارشناس زبالە و بازیافت بود کە مباحث خود را در رابطە با آلودگیهای محیط زیست برای شرکت کنندەگان بیان کردند. ایشان با اشارە بە اینکە محیط زیست از دو بخش زندە(جنگل و انسان.) و غیرە زندە(آب و خاک) درست شدە است و لازمەی وجود محیط زیست پایدار را پیشرفت جامعە حافظ محیط زیست و دوست دارن آن را دانستند و انواع آلودگی محیط زیستی را ۱.آلودگی هوا ۲.آلودگی آب ۳.آلودگی خاک ۴.آلودگی صوتی ۵.آلودگی حرارتی ۶.آلودگی رادیو أکتیو بیان کردند و اضافە کردند کە هر کدام از این آلودگیها منابع خاصی دارند کە ناشی از دخالت مستقیم انسان هستند. همچنین راە حل های مناسب و اساسی برای حفاظت از محیط زیست را ۱.استفادە از مواد قابل بازیافت ۲.کنترل آزمایشات هستەای ۳.کنترل مصرف ۴.عدم استفادە از هیدرو کربنها ۵.کنترل مواد آلایندە ۶.کنترل استفادە از ذخایر طبیعی و معدنی ۷.پیدا کردن روش دفع صحیح ضایعایت هستەای بیان کردند. و در پایان اظهار داشتند کە تخریب محیط زیست دغدغە حال حاضر بشریت است.
در ساعت ۱۳:۳٠ یکشنبە ۱۶ آبانماە ۹۵ روز اول کارگاە آموزشی سیپا(SEPA) بە پایان رسید.
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b1%db%b1%db%b4%db%b5%db%b2photo_2016-11-06_16-05-58%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b6%db%b5%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b3%db%b1%db%b0%db%b0%db%b5photo_2016-11-13_18-57-26 photo_2016-11-13_18-57-37 photo_2016-11-13_18-57-42 photo_2016-11-13_18-57-48photo_2016-11-13_18-57-11

نوشته شده توسط یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 1,285 بازدید
دسته : سمینار، بازدید، مجمع
http://www.pajin.org/?p=6182

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها