انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

مدیریت پاژین

مدیران کمیته های پاژین

۱- کمیته ورزش :        اقای رحیم صالحی                    ۰۹۱۸۸۷۵۹۸۶۲

۲- کمیته اداری :         آقای رحمن سلیمانی                ۰۹۱۸۳۷۵۳۷۲۴

۳- کمیته کلیددار، انبار، نقلیه، تعمیرات:    خانم عظیمه سلیمی:  ۰۹۱۸۶۶۸۳۷۲۴

۴- کمیته مالی:          خانم سروه محمدی               ۰۹۳۸۰۶۶۶۸۵۴

۵- کمیته کتابخانه:      خانم آرزو مولایی                   ۰۹۱۸۵۳۴۴۲۵۰

۶- کمیته زباله و پاکسازی:   آقای حلال حسین پور       ۰۹۱۸۳۷۵۶۹۵۲

۷- کمیته مجله:       خانم آرزو مولایی   ۰۹۱۸۵۳۴۴۲۵۰

  ۸- کمیته اطفاء حریق:         آقای حامد اسراری         ۰۹۱۸۳۷۵۶۱۱۹

۹- کمیته جنگلها و مراتع و گیاهان :          مهدی نوروزی  ۰۹۱۸۷۲۳۵۴۸۰

۱۰-  آبهای سطحی و زیرزمینی، سدها، رودخانه و چشمه‪ها:        آقای آزاد کمالی  ۰۹۱۸۸۷۲۴۵۵۳

۱۱- کمیته حقوقی و تعقیب جریانات قضایی:          آقای ریبوار محمدپور          ۰۹۱۸۳۷۴۲۵۰۸

۱۲- کمیته خاک، هوا، کشاورزی:           بدون مدیر

۱۳- کمیته انرژی و تکنولوژی پاک:         بدون مدیر

۱۴- کمیته حمایت از جانوران:                آقای صلاح حسین پناه       ۰۹۳۹۳۵۴۳۶۹۴

۱۵- مدیر کمیته آموزش کودکان، دانش‪آموزان و مدارس:     بدون مدیر

۱۶- کمیته اطلاع رسانی، سایت ، SMS و گروهای مجازی: اقای فواد حسنی ساوان ۰۹۱۸۷۷۴۰۳۱۸

۱۷-کمیته آرشیو طبقه بندی شده کلیه فعالیتها:    بدون مدیر

چارت جدید پاژین

هیات مدیره

۱- سروه محمدی            خزانه دار                         دیپلم الکترونیک         ۰۹۳۸۰۶۶۶۸۵۴

۲- فواد حسنی ساوان     عضو هیات مدیره               دیپلم                      ۰۹۳۵۲۳۹۰۹۳۵

۳- حامد اسراری              مدیر عامل                       لیسانس آموزش ابتدایی    ۰۹۱۸۳۷۵۶۱۱۹

۴- رحمان سلیمانی          رئیس هیات مدیره             دیپلم انسانی                 ۰۹۱۸۳۷۵۳۷۲۴

۵- رحیم صالحی             نایب رئیس هیات مدیره       ………..                ۰۹۱۸۸۷۵۹۸۶۲

۶- آزاد کمالی                 عضو علی البدل              مهندس مکانیک                  ۰۹۱۸۸۷۲۴۵۵۳
۷- عبدالخالق توکلی        عضو علی البدل              لیسانس ادبیات فارسی        ۰۹۱۸۳۷۵۵۷۱۵

 

بازرس

۱- جلال حسین پور :           بازرس                         دیپلم            ۰۹۱۸۳۷۵۶۹۵۲
۲- فریدون امینزاده  :           بازرس علی البدل           دیپلم            ۰۹۱۸۸۷۵۵۱۴۲

  

شاخه های پاژین 

۱-شاخه سیوچ

۲-شاخه ساوان

۳-شاخه زیویه

۴-شاخه شهینان

۵- شاخه بیاندره

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها