انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

آموزش های محیط زیستی در مدرسه یادگار امام

امروز یکشنبه ۹۷/۹/۲۶ کمیتە آموزش انجمن پاژین  از مدرسە ابتدایی پسرانە یادگارامام شیفت صبح بازدید به عمل آورد..

بعداز تراکت های اموزشی متعدد و ایجاد فضایی شاد و پویا جهت القای حس مسئولیت پذیری بە دانش اموزان،باحضور چندتن از اعضای انجمن و کارکنان مدرسە،آموزش ها و راهنمایی های لازم جهت حفظ و نگهداری محیط زیست دادە شد.همچنین در میانە مراسم دانەهای بلوط در میان دانش آموزان توضیع شد تا با کاشت ان در گلدان ،با تقدیم بوتەهای آماده بە طبیعت در فصل بهار بە پیشواز این فصل رفتە و با ایجاد فضای عملی کودکان را با مسئولیت های محیط زیستی درگیر کنند…همچنین در پایان مراسم نمایندە انجمن از مسئولین مدرسە جهت احساس مسئولیت نسبت بە محیط زیست و دعوت انجمن جهت آموزش دانش آموزان قدردانی کردە و اظهار داشت در بازدیدهای بعدی انجمن از این مدرسە با برنامەها و تراکت های مفرح و عملی و علمی تری تلاش های بیشتری در روند اشنایی و علاقەمندی دانش آموزان بە محیط زیست صورت خواهدگرفت…

کمیته آموزش انجمن پاژین

 

نوشته شده توسط یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 464 بازدید
دسته : اخبار ، کمیته آموزش کودکان و مدارس
http://www.pajin.org/?p=6782

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها