انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

احیای گل های زرد و سرخ سلیمان بگ بانە همگام با بزرگ داشت روز جهانی هوای پاک.

سە شنبە مورخ ۱۳۹۷/۲/۴خورشیدی همگام با روز بزرگداشت هوای پاک مراسم احیای گلهای زرد و سرخ سلیمان بگ بانە با سرپرستی کادر عملیاتی انجمن پاژین و همکاری شهرداری بانە و مشارکت پر شور مردمی و حضور گستردە میدانی شهروندان بانە برگزار گردید.در آغاز این برنامە شهردار بانە اقای وریا وثوقی با ایراد پیش گفتاری از طرح اصلی برنامە اذعان داشتند کە جهت عملی سازی این پروژە کە از طرف انجمن پاژین بە شهرداری پیشنهاد شدە تعداد هشت هزار بوتە گل زرد و سرخ خریداری شدە و آمادە کاشت در محورهای اصلی و قمست های پر تردد سلیمان بگ میباشد.ایشان در ادامە سخنان با تقدیر ویژە از انجمن پاژین و نیز جامعە پویای بانە خواستار ادامە همکاری بیشتر و وسیعتر با محوریت ارتقای خدمت رسانی بە شهرستان و تحکیم ارتباط انجمن پاژین وشهروندان با ادارە شهرداری شدند.در بخش بعدی برنامە سخنگوی انجمن مردمی پاژین آقای فواد حسنی با تقدیر و تشکر از همکاری و حضور باشکوە مردمفعالیت های پیاپی و بی وقفە پاژین را مدیون حمایت ها و پشتیبانی های همیشگی شهروندان دلسوز از انجمن دانستە و اذعان داشتند انجمن پاژین ۲ سال پیش با ارائە طرح اصلی این پروژە بە شهردار سابق وشورای کنونی خواستار عملی کردن آن شدە کە بنابر دلایلی عملی سازی این پروژە بە این تاریخ موکول گردیدە است..ایشان در ادامە سخنان رضایت انجمن پاژین از اجرایی سازی پروژە را اعلام کردە و امید چنان داشتند کە در سال های آتی گلهای زرد و سرخ سلیمان بگ نقطە قوتی در جذب توریست بیشتر جهت بازدید از شهرستان گردند…ایشان در بخش پایانی سخنان با تقدیر ویژە از کارگران زحمت کش خدمات شهری جهت اقدامات اولیە پرورش گلهای آمادە شدە آرزوی سربلندی و سرافرازی رابرای این قشر دلسوز و زحمت کش جامعە خواستار شدند.در بخش دیگر برنامە گروە سرود مهد کودک “سرزمین آرزوها”با اجرای سرود کودکانە و نیز تشکر از انجمن پاژین واهدای لوح تقدیر بە رسم سپاس گزاری از خدمات این انجمن بخش اول مراسم بە پایان رسید….بخش دوم برنامە با توزیع بوتە ها در بین حضار عملیات کاشتن گلها در محورهای تعیین شدە ادامە یافتە و مراسم با کاشتن بوتە گلهای زرد و سرخ بر مزار عالیجنابان دکتر ابراهیم یونسی و برادران کریمی پایان یافت.

(انجمن محیط زیست بانه / پاژین )

 

 

 

نوشته شده توسط چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1,521 بازدید
دسته : جنگل مرتع تخریب آتش احیا ، فیلم وکلیپ ، کمیته آموزش کودکان و مدارس ، معماری سبز ، نکات زیست محیطی
https://www.pajin.org/?p=6870

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها