انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

تکذیب ویدئو منتشر شده در برخی از کانال های تلگرامی و اطلاعیه در مورد اطلاع رسانی های انجمن پاژین

بنابر اخبار رسیدە از طرف شما حامیان بزرگوار و مخاطبان ارجمند و هموارە دلسوز پاژین بر آن شدیم تا در شفاف سازی موضوع اخیر مبنی بر انتشار
ویدیو_گزارش((نابودی جنگل های زاگرس )) دست بە قلم شویم..
چنانچە مطلعید اخیرا چند کانال تلگرامی حاشیەساز ویدیو کلیپی با محتوای قطع درختان بە اصطلاح بلوط جنگلی منتشر کردە کە منبع آن را انجمن پاژین قید کردە و پیوست به انتشار آن نیز با هدف به چالش انداختن انجمن از جملات نامفهوم و حاشیە سازی استفاده نمودە کە نە در بطن کاری و حیطە فعالییت انجمن میگنجد و نه در حوزە اهداف و عملکرد های تماما مردمی و مدنی آن.


لذا بە اطلاع شما بزرگواران میرسانیم انجمن پاژین با هدف فرهنگ سازی صحیح و اطلاع رسانی سالم و مردمی و بە دور از حاشیە تمامی اخبار ، گزارشات، ویدیوها عکس ها و اطلاعیەهای خود را از سایت پاژین
بە نشانی: www.pajin.org
و یا پایگاە رسمی تلگرامی بە نشانی:
pajinbane@

منتشر نمودە و غیر از آن عهدە دار هیچگونە خبر و گزارشی که با نام پاژین و بدون لوگو و نشانی پایگاە های رسمی پاژین از دیگر رسانە ها و پایگاه های خبری منتشر میشود نمیباشد و لذا مجددا خاطر نشان میکنیم که ویدیو منتشر شده مذکور نە تنها از طرف پاژین برای این کانال تلگرامی فرستادە نشدە بلکە از نوع گزارشات خبری پاژین هم نیست.

مشرفیم کە با خدمت صادقانە و خالصانە بە دور از حواشی غیر مربوط ، فرهنگ صحیح حفاظت از محیط زیست را تقویت نمودە و در راستای حفظ طبیعت پاک و بکر سرزمینمان دست بە دست شما بزرگواران گرامی بە سرحد عشق بە این نعمت خدادادی برسیم.

ھیئت مدیره انجمن پاژین ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

نوشته شده توسط پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷ 866 بازدید
دسته : اخبار ، بیانیه، نامه، گزارش سالانه
https://www.pajin.org/?p=9654

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها