انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

سخن روز روزنامە “رۆژان” در تأیید رویکرد انجمنهای مردم نهاد، از جمله “انجمن پاژین بانه”. شماره ۲۸۵، یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ٩٨.

این فرشتگان

✍️#ھژیراللەمرادی

◻️اینھا نە بە اجبار و نە بە شوق خوردن کیک و ساندیس بە اینجا آمدەاند و نە بە خاطر گریز از مدرسە یا دریافت سھمیە بنزین یا چند کیلو قند و شکر، آنچە آنان را جمع کرده شور و احساس تعلق به سرزمینشان است.
◽️جمع نشدەاند کە نقشە سیاسی بکشند، احتکار کنند و یا راھھای ثروت اندوزی را فرا بگیرند، آقازاده نیستند که با حرص و ولع راە خروج از کشور را بیاموزند.
▫️بابت آمدنشان حقوق و پاداش و اضافە کار ھم نمیگیرند.
نقطە مشترک ھمە آنها عشق به سرزمینشان است و کمک بە بقای زمین، کمک بە محیط زیست تا ھر آنچە موجود زندە است برابر حق طبیعی خود در آن آسوده نفس بکشد و زندگی کند.
جمع شدەاند تا بگویند حیوانات را شکار نکنید، زبالەھا را در طبیعت رھا نکنید، جنگلھا را نسوزانید و برای حق حیاط موجودات زندە ارزش قائل شوید.
در جمعشان زمزمەھای محبت میشنوی و مشق انسانیت.
خادمان بی جیرە و مواجبی کە برایند فکر و گفتارشان آرامش دادن بە جامعە است.
◾️در شرایطی کە بوی حرص و آز و شایعە و حرف و حدیث خبرھای راست و دروغ و موج خبر سازی ھا آرامش را از انسان گرفتە و ھزاران و بلکە میلیونھا خبر کذب و دروغ از گوشە و کنار جھان ھر روز ذهن و اندیشەاشان را بمباران میکند، وجود این تشکلھای کوچک مدنی در دفاع از محیط زیست را باید چون دری گرانبھا گرامی داشت و بر بازوی بانیانشان بوسە نھاد.
▪️امروز جوانەھای فضایل انسانی و بلوغ فکری و عقلانی انجمنھای مردم نھاد در دایرە ذهن جوانان چنان ریشە زدە کە میتوان آنرا نھضتی فراگیر منبعث از فطرت پاک بشریت دانست، انجمنھایی کە بە باور نگارندە استعداد و توانایی جریان سازی ھای عمیق اجتماعی را دارند و بارھا این را ثابت کردەاند.
🔺تجربە این انجمنھا بویژە در حوزە محیط زیست از جملە: “انجمن سبز چیای مریوان”، “پاژین بانە”، “شنەی نوژین” یا “جمعیت سبز کردستان” در ایجاد خیزشھای مردمی بویژە در مقابلە با آتش سوزی جنگلھا و مراتع در سالھای أخیر تجربەای موفق است.
باید قدر دانست و مادام کە این ساختارھای مردمی ریشەدار بر مدار وظایف قانونی و مدنی خود پایبندند از آنھا حمایت کرد.
◽️بر أرکان حکومت از جملە؛ نمایندگان مجلس، ھیئت دولت و دستگاە قضایی است کە قوانین لازم را برای تسھیل فعالیت این عزیزان و حمایت از آنان در برابر تھدیدات فراھم کنند، تا با فراغت بال و انرژی بیشتر خلاءھای موجود ناشی از ضعف ساختارھای دولتی در شھرستانھا را پر کنند، خلاءھای کە با مرگ انگیزە خدمت در دوایر دولتی این روزھا بە اوج خود رسیدە است.
💢کاش میشد “سازمان محیط زیست” را منحل کرد و امکانات و اختیارات آن را در اختیار این جوانان علاقمند قرار داد.

نوشته شده توسط شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 920 بازدید
دسته : تقدیر نامه ها
https://www.pajin.org/?p=10038

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها