انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

کمپین نه به سبزه عید ، عید امسال ، هم صدا با طبیعت

(یکی از اولین شرایط شادمانی این است کە ارتباط بین انسان و طبیعت نباید قطع شود.(لئو تولستوی)

حال این ارتباط هرچە بە سمت نابودی حرکت کند شرایط شادمانی نیز تا همان اندازە متلاشی می شود و این رابطە ایست میان فطرت انسان و سرشت طبیعت….

و ما بر آنیم کە این رابطە همچنان محفوظ بماند گرچە این کار در شرایط کنونی حاکم بر زمین کاریست مشقت بار و سخت ، اما اگر افراد یک جامعە همە با هم در راستای حفاظت از این مهم گام بردارند دور نخواهد بود روزی کە طبیعت بیشتر از پیش بە روی انسان بخندد….

حال آنکە فرهنگ این سرزمین آکندە است از عشق بە زمین و عشق بە طبیعت و در این باب چە اشعار لطیف و روح نوازی کە سرودە نشدە و چە نظم هایی کە نوشتە نشدە اند و در امتداد همین عشق ابدی میل بە آن داریم کە در شادمانەترین مناسباتمان از جملە جشن اغازین سال نو نشانی از طبیعت بر سفرەهایمان بدرخشد و این عشق در سبزەکاری و سبزە پروری ها تجلی یافتە است.

گرچە این عشق در بطن خود قابل تحسین و ستایش بودە و هست اما در این برهە از زمان بە دلایل مختلفی از جملە تغییر اقلیمی و اب و هوایی و نیز کاهش شدید منابع آبی ،خشکیدگی چندین تالاب و شاهرگ آبی کشور و کاهش شرایط مساعد جهت کشاورزی گندم و غلات و درنهایت حقیقت انکار ناپذیر گرم شدن زمین وارد شرایطی جدی از بحران شدەایم کە مجبوریم و نیز برایمان بهتر است کە این عشق بە طبیعت را از قالب کاشت سبزە بە قالب های دیگری تغییر دهیم کە حداقل از میزان شرایط بحرانی کشاورزی و منابع ابی کشور بکاهد و کورکورانە سرزمین سبزمان بە بیابان های خشک تبدیل نشود.

بر همگان اشکار است کە ایران یکی از واردکنندگان اصلی غلات و نمونە بارز آن گندم است…طبق امارهای بە دست رسیده هر سالە مبالغی بالغ بر ۳میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان برای کاشت سبزە عید مصرف میشود کە این مبلغ معادل ۱۸۰۰هکتار زمین کشاورزی گندم است و این درحالی است کە همان گونە کە ذکر شد کشور ایران یکی از واردکنندگان اصلی گندم میباشد کە با احتساب این مبلغ و حتی چشم پوشی از میزان آب مصرفی (آن هم در این شرایط بحران آبی کشور)برای تولید گندم و نیز کاشت سبز آشکار است کە هرسالە ضربات سنگینی بە اقتصاد مملکت وارد میشود حال انکە میتوان با جایگزین کردن موارد دیگری از جملە پرورش نهال (نهال درختانی کە با شرایط اب و هوایی و محیط زیستی مناطق زندگی هم وطنان همخوانی داشتە باشە باشد)و کاشت آن در ایام نوروز ، نەتنها بە اقتصاد کشور و منابع آبی وکشاورزی کمک کرد بلکە بە ترمیم درختان از دست رفتە کشور نیز کمک شایانی خواهد شد.

در همین راستا انجمن محیط زیستی پاژین_بانە ضمن عرض تبریک بە مناسبت فرارسیدن سال نو از عموم هم وطنان عزیز خواستار است با تامل بر وضعیت بحرانی کشور چە از لحاظ اقتصادی و چە از لحاظ وضعیت آبی در این مورد گام های صحیح تری بردارند، باشد کە شاهد حرکتی دسته جمعی و احیای فرهنگ طبیعت دوستی واقعی باشیم و همە باهم با حرکت کمپین نه به سبزه عید–آری به کاشت نهال هم صدا شده و پاژین را در جهت فرهنگ سازی صحیح این موضوع یاری کنیم…

نوشته شده توسط سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ 1,421 بازدید
دسته : جنگل مرتع تخریب آتش احیا ، رودخانه، سد، آبهای زیرزمینی ، نکات زیست محیطی
https://www.pajin.org/?p=9838

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها