انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

سلیمان بگ احیا می شود

بار دیگر آفتابِ گلهای زرد و سرخ بر آسمان سلیمان بگ طلوع خواهد کرد..و این بشاری است بهاری از جنس مهربانی..

شهروندان ارجمند بانە.

با عهد سبزی کە با طبیعت میهنمان بستەایم بار دیگر در اقدامی طبیعت دوستانە تصمیم بە احیای گلهای زردو قرمزی کە سالهاست از دامن سلیمان پرکشیدەاند گرفتەایم…دراین راستا از همە شما همشهری های طبیعت دوست دعوت بە همکاری و حضور دلسوزانە مینماییم…لذا جهت همکاری و همیاری در این امر روز پنجشنبە ۱۷\۱۲\۹۶ ساعت ۳تا۵ عصردر آرامگاە سلیمان بگ منتظر حضور سبزتان هستیم

 

نوشته شده توسط دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ 1,002 بازدید
دسته : اخبار ، جنگل مرتع تخریب آتش احیا
https://www.pajin.org/?p=6827

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها